Tạo tài khoản Snappy

Thêm tài khoản của bạn để sử dụng dịch vụ của Snappy

Bước 1: Chọn đăng ký tài khoản

Chọn Đăng ký tài khoản

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin --> Tạo tài

Điền thông tin tài khoản

Bước 3: Xác nhận

Xác nhận