Tạo đơn hàng tự động API

Bạn có thể tạo đơn tự động nhờ kết nối API giữa Snappy và phần mềm quản lý kho hàng của bạn
Xem chi tiết hướng dẫn kết nối API tại đây: