Chờ Shop duyệt hoàn

Các đơn hàng giao không thành công 3 lần hoặc người nhận từ chối nhận hàng, đang trong kho chờ bạn duyệt để hoàn hàng về cho bạn.
Danh sách đơn hàng chờ chủ cửa hàng duyệt hoàn

Để duyệt hoàn hàng về, bạn chỉ cần chọn Yêu cầu hỗ trợ

Chọn yêu cầu hỗ trợ
Chọn yêu cầu trả hàng
Gửi yêu cầu

Để xem chi tiết đơn hàng

Chọn 1 đơn hàng
Chi tiết đơn hàng chờ duyệt hoàn
Hành trình đơn hàng