Đối soát

Giúp chủ cửa hàng theo dõi lịch sử chuyển tiền và các đơn đã và đang đối soát từ trước đến nay
Tổng quan đối soát
Xem chi tiết 1 phiên đối soát
Chọn 1 phiên đối soát
Chi tiết đối soát