Báo cáo - Live

Báo cáo Live sẽ giúp chủ Shop có một báo cáo tổng quan về tình hình các đơn hàng được giao trong ngày và dòng tiền của mình.
Báo cáo - Live

Báo cáo lượng đơn hôm nay

Thể hiện lượng đơn được lấy trong ngày và trạng thái các vận đơn giao thành công, hoàn của bạn. Số liệu được cập nhập thời gian thực giúp bạn nắm được tình hình các đơn hàng của mình một cách tổng quan hơn.
Để xem chi tiết các đơn hàng trong từng trạng thái, bạn chỉ cần nhấn vào số vận đơn
Chọn số vận đơn muốn xem
Chi tiết các đơn hàng

Số tiền kỳ đối soát sắp tới

Là số dư Snappy đang đối soát sắp chuyển khoản cho Shop.
Tổng số dư = Tổng tiền thu hộ (COD) + Số tiền trả trước + Cước phí dịch vụ
Số tiền kỳ đối soát sắp tới
Chọn các khoản để xem chi tiết các đơn trong kỳ đối soát sắp tới
Chọn một trong các khoản để xem chi tiết
Danh sách chi tiết các đơn hàng trong kỳ đối soát tiếp theo

Số tiền đang xử lý

Là số tiền của các đơn đang được Snappy xử lý, chưa giao và hoàn thành công
Tổng số dư đang xử lý = Tổng tiền thu hộ dự kiến (COD) + Số tiền trả trước + Cước phí dịch vụ
Số dư đang xử lý
Chọn các khoản tiền để xem chi tiết các đơn trong kỳ đối soát sắp tới
Chọn các khoản cần xem
Chi tiết các khoản đang xử lý